Xử lý video

Video làm việc của trung tâm gia công CNC

Gia công bánh răng nửa trục bằng trung tâm gia công CNC

Gia công khuôn giày bằng trung tâm gia công CNC V85P

Gia công khuôn hình chữ "U" bởi trung tâm gia công CNC V85P

Gia công khuôn mũ bảo hiểm bằng trung tâm gia công CNC V85P

Gia công khuôn hình dạng đặc biệt bởi trung tâm gia công CNC V85P

Video xử lý trung tâm gia công ngang

Gia công khuôn van bằng trung tâm gia công ngang

Video làm việc máy 5 trục

Gia công khuôn hình chữ "S" bằng máy 5 trục

gia công khuôn hình tròn bằng máy 5 trục

Gia công khuôn sắt bằng máy 5 trục

Video vận hành máy tự động

Video vận hành máy tự động

Video hoạt động của máy tự động2

Video làm việc máy khoan và khai thác CNC

Video làm việc máy khoan và khai thác CNC

Video làm việc máy tiện CNC

Video làm việc máy tiện CNC1

Máy tiện CNC làm việc video2

Video gia công máy phay và doa hai mặt CNC

Video gia công máy phay và doa hai mặt CNC